Annonsera Här

Social Login

Användaravtalet

In English, see at the bottom...

Du samtycker, genom din användning av detta forum, att du inte kommer lägga ut material som är falskt, kränkande, felaktiga, vulgärt, hatiskt, trakasserande, obscena, sexuellt orienterade, hotande, inkräktande på en persons privatliv, pornografiskt material eller på annat sätt i strid med internationell eller Svensk lag. Du accepterar också att inte posta något upphovsrättsskyddat material såvida du inte åger upphovsrätten eller har skriftligt medgivande från ägaren av det upphovsrättsskyddade materialet. Spam, översvämningar, reklam, kedjebrev, pyramidspel, och värvningar är också förbjudet på detta forum.

Observera att det är omöjligt för personalen eller ägarna till detta forum för att bekräfta giltigheten av tjänster. Kom ihåg att vi inte aktivt övervakar postade meddelanden, och som sådan är inte ansvariga för innehållet i. Vi garanterar inte riktigheten, fullständigheten och nyttan av någon information som presenteras. De utstationerade inlägg uttrycker den enskilde författarens och inte nödvändigtvis de åsikter i detta forum, dess personal, dess dotterbolag, eller detta forum ägare. Den som anser att ett postat meddelande är stötande uppmuntras att anmäla detta till en administratör eller moderator för detta forum omedelbart. Personalen och ägaren av detta forum förbehåller sig rätten att ta bort stötande innehåll, inom en rimlig tid, om de finner att avlägsnande är nödvändig. Detta är en manuell process, dock kan du inser att de kanske inte kan ta bort eller redigera speciella meddelanden omedelbart. Denna policy gäller en medlemsprofils information också.

Du förblir ensam ansvarig för innehållet i dina postade meddelanden. Dessutom samtycker du till att gottgöra och hålla ägarna till detta forum, alla relaterade webbplatser till detta forum, dess personal och dess dotterbolag. Ägarna av detta forum förbehåller oss också rätten att avslöja din identitet (eller någon annan relaterad information som samlats in på denna tjänsten) i händelse av ett formellt klagomål eller rättsliga åtgärder vid en eventuell situation som orsakats av din användning av detta forum.

Du kan, som registrerad, välja ditt användarnamn. Vi rekommenderar att du då väljer ett lämpligt namn. Med detta användarkonto du ska registrera, samtycker du till att aldrig ge ut ditt lösenord till en annan person förutom en administratör, för ditt skydd och för giltighet skäl. Du accepterar också att ALDRIG använda en annan persons konto av någon anledning. Vi rekommenderar också starkt att du använder ett komplext och unikt lösenord för ditt konto, för att förhindra kontostöld.

Efter att du registrerat dig och logga in på detta forum, kommer du att kunna fylla i en detaljerad profil. Det är ditt ansvar att presentera en ren och korrekt information. All information om kontots ägare eller personal som visar sig vara felaktiga eller vulgärt i naturen kommer att tas bort, med eller utan förvarning. Lämpliga påföljder kan också vara tillämpliga.

Observera att med varje inlägg, är din IP-adress registrerad, i händelse av att du måste förbjudas från detta forum eller din Internetleverantör kontaktas. Detta kan endast ske i händelse av en större kränkning av detta avtal.

Observera också att programvaran placerar en cookie, en textfil som innehåller bitar av information (såsom ditt användarnamn och lösenord), i webbläsarens cacheminne. Detta är bara för att hålla dig in/utloggad. Programvaran samlar inte in eller skickar någon annan form av information till din dator.

IN ENGLISH

You agree, through your use of this forum, that you will not post any material which is false, defamatory, inaccurate, abusive, vulgar, hateful, harassing, obscene, profane, sexually oriented, threatening, invasive of a person's privacy, adult material, or otherwise in violation of any International or United States Federal law. You also agree not to post any copyrighted material unless you own the copyright or you have written consent from the owner of the copyrighted material. Spam, flooding, advertisements, chain letters, pyramid schemes, and solicitations are also forbidden on this forum.

Note that it is impossible for the staff or the owners of this forum to confirm the validity of posts. Please remember that we do not actively monitor the posted messages, and as such, are not responsible for the content contained within. We do not warrant the accuracy, completeness, or usefulness of any information presented. The posted messages express the views of the author, and not necessarily the views of this forum, its staff, its subsidiaries, or this forum's owner. Anyone who feels that a posted message is objectionable is encouraged to notify an administrator or moderator of this forum immediately. The staff and the owner of this forum reserve the right to remove objectionable content, within a reasonable time frame, if they determine that removal is necessary. This is a manual process, however, please realize that they may not be able to remove or edit particular messages immediately. This policy applies to member profile information as well.

You remain solely responsible for the content of your posted messages. Furthermore, you agree to indemnify and hold harmless the owners of this forum, any related websites to this forum, its staff, and its subsidiaries. The owners of this forum also reserve the right to reveal your identity (or any other related information collected on this service) in the event of a formal complaint or legal action arising from any situation caused by your use of this forum.

You have the ability, as you register, to choose your username. We advise that you keep the name appropriate. With this user account you are about to register, you agree to never give your password out to another person except an administrator, for your protection and for validity reasons. You also agree to NEVER use another person's account for any reason.  We also HIGHLY recommend you use a complex and unique password for your account, to prevent account theft.

After you register and login to this forum, you will be able to fill out a detailed profile. It is your responsibility to present clean and accurate information. Any information the forum owner or staff determines to be inaccurate or vulgar in nature will be removed, with or without prior notice. Appropriate sanctions may be applicable.

Please note that with each post, your IP address is recorded, in the event that you need to be banned from this forum or your ISP contacted. This will only happen in the event of a major violation of this agreement.

Also note that the software places a cookie, a text file containing bits of information (such as your username and password), in your browser's cache. This is ONLY used to keep you logged in/out. The software does not collect or send any other form of information to your computer.